Oświadczenie o prywatności

30 października 2023 r

Mandersloot Expeditiebedrijf b.v. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników. Celem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest przedstawienie jasnych i przejrzystych informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe. 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić prywatność użytkowników i dlatego obchodzimy się z danymi osobowymi z należytą starannością. Mandersloot Expeditiebedrijf b.v. przestrzega we wszystkich przypadkach obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  Oznacza to, że w każdym przypadku będziemy: 

 • Przetwarzać dane osobowe użytkownika zgodnie z celem, w jakim zostały one przekazane, cele i rodzaje danych osobowych zostały opisane w niniejszej Polityce prywatności; 
 • ograniczyć przetwarzanie danych osobowych użytkownika wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do celów, dla których są przetwarzane; 
 • Proszenie o wyraźną zgodę użytkownika, jeśli jest ona potrzebna do przetwarzania jego danych osobowych; 
 • Podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika; 
 • Nie przekazywać danych osobowych innym stronom, chyba że jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały przekazane; 

Jesteśmy świadomi praw użytkownika dotyczących jego danych osobowych, pragniemy go o nich poinformować i przestrzegamy tych praw. 

 

Jako Mandersloot Expeditiebedrijf b.v. jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych użytkowników. Jeśli po zapoznaniu się z naszą Polityką prywatności lub innej kwestii masz jakiekolwiek pytania lub chcesz się z nami skontaktować, możesz to zrobić, korzystając z danych kontaktowych na dole tego dokumentu. 

 

Przetwarzanie danych osobowych klientów lub dostawców 

Dane osobowe klientów lub dostawców są przetwarzane przez Mandersloot Expeditiebedrijf b.v. w następujących celach: 

 • Cele administracyjne; 
 • Komunikacja dotycząca zamówienia i/lub zaproszeń; 
 • Realizacja lub wydanie zamówienia. 

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest: uzgodnione zamówienie; 

 

W powyższych celach Mandersloot Expeditiebedrijf b.v. może zażądać od użytkownika następujących danych osobowych: 

 • Imię i nazwisko; 
 • Dane adresowe 
 • Numer telefonu; 
 • Adres e-mail; 

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Mandersloot Expeditiebedrijf b.v. w celu wyżej wymienionego przetwarzania przez okres obowiązywania umowy, a następnie w dokumentacji finansowej w oparciu o wymogi prawne. 

 

Przetwarzanie danych osobowych subskrybentów newslettera 

Dane osobowe subskrybentów newslettera są przetwarzane przez Mandersloot Expeditiebedrijf b.v. w następujących celach: 

 • Informowanie użytkownika za pomocą ogłoszeń o nowościach. 
 • Podstawą tych danych osobowych jest: Formularz rejestracyjny newslettera; 

W powyższych celach Mandersloot Expeditiebedrijf b.v. może zażądać od użytkownika następujących danych osobowych: 

 • Imię i nazwisko; 
 • Adres e-mail. 

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez Mandersloot Expeditiebedrijf b.v. w celu wyżej wymienionego przetwarzania przez okres, w którym użytkownik jest zarejestrowany. 

 

Przekazywanie danych stronom trzecim 

Możemy udostępniać dane przekazane nam przez użytkownika stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do realizacji celów opisanych powyżej.  

 

Na przykład, korzystamy z usług strony trzeciej w celu: 

 • Zapewnienia środowiska internetowego; 
 • Zapewnienie administracji (finansowej); 
 • dostarczania biuletynów i zaproszeń; 

 

Nigdy nie przekazujemy danych osobowych innym stronom, z którymi nie zawarliśmy umowy o przetwarzaniu danych. Oczywiście zawieramy niezbędne umowy z tymi stronami (podmiotami przetwarzającymi), aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. Ponadto nie będziemy przekazywać danych podanych przez użytkownika innym stronom, chyba że jest to wymagane i dozwolone przez prawo. Przykładem tego jest sytuacja, w której policja żąda od nas danych (osobowych) w ramach dochodzenia. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do współpracy i przekazania tych danych. Możemy również udostępniać dane osobowe stronom trzecim, jeśli użytkownik wyrazi na to pisemną zgodę. 

 

Działamy w obrębie UE. 

Nie przekazujemy danych osobowych stronom znajdującym się poza UE. 

 

Osoby niepełnoletnie 

Przetwarzamy dane osobowe osób niepełnoletnich (osób poniżej 16 roku życia) wyłącznie za pisemną zgodą rodzica, opiekuna lub przedstawiciela prawnego. 

 

Okres przechowywania 

Mandersloot Expeditiebedrijf b.v. przechowuje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały one przekazane lub wymagane przez prawo. 

 

 

Bezpieczeństwo 

Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem: 

 • Wszystkie osoby, które mogą zapoznać się z danymi użytkownika w imieniu Mandersloot Expeditiebedrijf b.v., są zobowiązane do zachowania tajemnicy. 
 • Wszystkie nasze systemy wymagają nadania nazwy użytkownika i hasła; 
 • W stosownych przypadkach pseudonimizujemy i zapewniamy szyfrowanie danych osobowych; 
 • Tworzymy kopie zapasowe danych osobowych w celu ich przywrócenia w przypadku incydentów fizycznych lub technicznych; 
 • Regularnie testujemy i oceniamy nasze procedury; 
 • Nasi pracownicy są informowani o znaczeniu ochrony danych osobowych. 

 

Prawa dotyczące danych użytkownika  

Użytkownik ma prawo do wglądu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które od niego otrzymaliśmy. Użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu całości lub części jego danych osobowych przez nas lub jeden z naszych podmiotów przetwarzających. Użytkownik ma również prawo zażądać, abyśmy przekazali dane dostarczone przez niego lub w jego imieniu bezpośrednio innemu podmiotowi. Zanim będziemy mogli spełnić powyższe żądania, możemy poprosić użytkownika o podanie swojej tożsamości. 

 

Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie udzielonej przez niego zgody, użytkownik zawsze ma prawo do wycofania tej zgody. 

 

Reklamacje 

W przypadku skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych użytkownika prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Użytkownik zawsze ma prawo złożyć skargę do Urzędu Danych Osobowych, organu nadzorczego w dziedzinie ochrony prywatności. 

Dane kontaktowe

Mandersloot Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 125,
62-052 Komorniki
T: +48 61 8 100 900
F: +48 61 8 100 901
infopl@mandersloot.eu

Gotowi na współpracę?

Poproś o wycenę